Bemutatkozás

Tagintézmény vezető: Györe Valéria

 

Múltunkról

Bükkösdön az iskolázás 265 éves múltra tekint vissza. A korabeli dokumentumok tanúsága szerint ugyanis a településen már 1749-ben zajlott iskolai oktatás. Egy egyházi irat említést tesz arról, hogy a bükkösdi tanító „a latin és német nyelv mellett a magyart is bírja”. A reformkorból három ún. „Egyházlátogatási jegyzőkönyv” maradt fenn. Ezek megemlítik az egykori tanítók nevét is. „Az iskola Bükkösdön 1810-ben épült. Albert Frigyes magyar és német nyelven tanított. Télen ötven, nyáron tíz gyermek járt iskolába.” (Király József, 1810.) „A tanító, Konnert András 1829. január 29-én lemondott hivataláról.” (Szepesy Ignác püspök, 1829.) „Liebhauser Ádám tanító (egyben jegyző is) harminckét gyermeket tanított Bükkösdön.” (Scitovszky János, 1841.)

1828-1830 között Jeszenszky Zoltán, a falu földesura iskolát építtetett Bükkösdön. Az épület befogadóképessége meglehetősen alacsony volt. Ez az iskola római katolikus elemi iskola volt, mely a falu lakóitól és a földesúrtól rendszeres támogatást kapott. 1885-ben a megnövekedett gyermeklétszám miatt iskolát építettek és tanítói állást létesítettek Megyefán is. (Sonkoly Károly)

1948-ban miután államosították az iskolákat és bevezették a kötelező nyolc osztályt, a tanulók létszáma jelentősen megnőtt. A bükkösdi Petrovszky-kastélyt állami tulajdonba vették. Ide került az iskola felső tagozata. 1953-ban aztán a kastélyban lánynevelő intézet is létesült, amely az emeleti részben kapott helyet.

1959-ben a kastély parkjában épült fel a jelenlegi nyolctantermes iskola. Ugyanekkor építették fel az iskolaudvar végében található szolgálati lakások is. (A kastély és a szolgálati lakások azóta magántulajdonba kerültek.)

1966-tól párhuzamos osztályokat hoztak létre a felső tagozatban, az alsó tagozatos gyerekek pedig Megyefára jártak. 1971-től az általános iskola közös igazgatásúvá vált a nevelőotthonnal. 1976-tól – a körzetesítés következtében – megszűntek a környező településen lévő tagiskolák (Dinnyeberkiben 1976-ban, Cserdiben 1978-ban, Helesfán 1991-ben). 1991-ben már csak Bükkösdön működött az általános iskola. Az intézmény elnevezése 1991-ben a Baranya Megyei Közgyűlés Általános Iskolája és Nevelő-otthona lett. Az iskola 1996. július 1-jével a helyi önkormányzat fenntartásába került, a leánynevelő intézet megszűnt.

2008. július 1-jével a bükkösdi iskola – a település óvodájával együtt a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ tagintézményévé vált. Ugyanakkor szakmailag önálló szervezeti egységként működött.

A 2013. évtől iskolánk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásába került. Neve azóta Szentlőrinci Általános Iskola Bükkösdi Általános Iskola Tagintézménye.

Jelenünkről

A bükkösdi iskola nemzetiségi német nyelvet oktató intézmény. (A diákok valamennyi évfolyamon tanulják a nemzetiségi német nyelvet.) Emellett az iskolában a multikulturális tartalmakat elfogadó és azok szellemében történő tanítás és nevelés folyik.

A bükkösdi iskola a magyarországi iskolák közül az elsők között vállalta fel és valósította meg eredményesen a Comenius 2000 minőségbiztosítási programot.

Az iskola meghatározó szerepet tölt be a beiskolázási körzetéhez tartozó települések közművelődésében, kulturális életében. Számos rendezvénye évente újra és újra várt esemény a gyerekek és a települések életében. Az iskola fontosnak tartja e hagyományok megőrzését, ápolását. Az iskolában 1994 óta 4H Klub működik, amely hagyományőrző foglalkozásokat, játékdélutánokat tart tagjainak, bevételeiből pedig a versenyek, vetélkedők nyerteseit támogatja.

2000. április 11-én, a Költészet napján jelent meg először az iskola újságja, a Suli HÍRMONDÓ. Lapszámai azóta is havonta-kéthavonta adnak hírt a diákok életéről, eredményeiről, az iskola programjairól.

2005 óta vesz részt az intézmény az „Útravaló” ösztöndíj programban. Szintén évek óta sikerrel működteti integrációs pedagógiai rendszerét (az IPR-t), amely a szakértő javaslata alapján mintául szolgálhat a régió hasonló körülmények között működő intézményei számára. A iskolát értékes természeti környezet veszi körül, ennek megőrzését, védelmét kiemelt feladatnak tekinti az intézmény. Ennek köszönhetően 2009-ben az iskola elnyerte az „Ökoiskola” címet. (2012-ben ezt a címet újra pályázta és ismét elnyerte az intézmény.)

A 2008-2009-es tanévben a Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Telephelyet létesített a bükkösdi intézményben. Azóta a gyerekeknek saját intézményükben van lehetőségük zenét, képzőművészetet és kézművességet tanulni. Zeneművészeti tanszakon (fúvós hangszerekkel) és kézműves tanszakon folyik a bükkösdi diákok művészeti képzése. 2009-ben vizuális műhely, kézműves műhely és iskolagaléria biztosítja a kézműves képzés hatékony feltételeit az iskolában.

2009 májusától az iskola a TÁMOP 3.1.4. pályázati program keretében bevezette a kompetenciaalapú oktatást három kompetenciaterületen: szövegértés-szövegalkotás „A” (1. és 4. osztályban), matematika „A” (5. osztályban), életvitel és szociális kompetenciák „C” (8. osztályban). A 2009-2010. tanévben – szintén e pályázat keretében – kidolgozásra és kipróbálásra került számos projekt, témahét és modul. Így: háromhetet meghaladó projektek: "Adventtől Vízkeresztig" német nemzetiségi iskolai projekt, "Böjtmástól Szent Györgyig" projekt 2-4. osztályosoknak, "Kulisszatitkok" színház-művészeti projekt. Témahetek: "Egészséghét" 5-8. osztály, "Bolyai-hét" 5-8. osztály. „Erdei tábor" 4-5. osztály. Modulok: "Álom és varázslat" (1. osztály), "Az erdő" (4. osztály), "A róka, mint az írói üzenet hordozója…" (3. osztály). A felső tagozaton kipróbálásra került a tantárgytömbösített oktatás és a műveltségterület tantárgybontás nélküli oktatása. A fentieken túl a helyi innováció számos új vagy újszerű elemet kínál az alapfokú oktatás gazdagítására. Ezek a „jó gyakorlatok” a következők: Német nemzetiségi témahét; „Hamuban sült pogácsa” – témahét az alsó tagozaton; „Életfa” – népismereti néprajzi program 8-12 éveseknek; „A Maszat-hegyen innen” – programcsomag a Művészetek műveltségterület tantárgybontás nélküli tanításához-tanulásához 4. osztályosoknak. számára; „Iskolába kukkantó” – óvoda-iskola átmenetet segítő program; ”Öt nap a Földért” – természetismereti-természetvédelmi projekt 6-10 éveseknek. A TIOP/07-es pályázat és az „intelligens iskola” program eredményeként az iskola valamennyi évfolyamán – kitüntetetten a kompetenciaalapú oktatásba bevont évfolyamokon – az infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazására került sor. Az intézmény eszközparkja 3 interaktív táblával, hatvan tanulói laptoppal, 15 számítógéppel bővült. A pedagógusok az elmúlt tanévben közel 50-féle interaktív tananyagot dolgoztak ki SMART-táblára különböző tantárgyakból, különböző évfolyamokon.

2011-ben pályázatot nyert és megkezdhette a felkészülést a referenciaiskolai funkciók ellátására. Ezek a funkciók: befogadó pedagógiai gyakorlat alkalmazása; tehetséggondozás, új típusú felsőoktatási gyakorlóhely. Azóta a felkészülést sikerrel befejeztük. Ennek eredményeként a bükkösdi iskola a közeljövőben a kistérség (járás) egyik jól működő referenciaiskolája lehet. Felvállalt funkciói: az integrációs pedagógiai rendszer (IPR) működtetése és a tehetséggondozás terén továbbfejlődve mintát adhat hasonló környezeti adottságokkal rendelkező közoktatási intézmények számára. A PTE partnerintézményekén sikeresen közreműködhet a tanárképzéshez kapcsolódó csoportos (tanítási) és a féléves egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlat lebonyolításában.

2012 augusztusában „regisztrált tehetségpont” lett a bükkösdi iskola. 2013-ban pedig elnyerte az „akkreditált kiváló tehetségpont” címet. Kitüntetetten három tehetségterületen (testi-kinesztetikus, természeti és térbeli-vizuális) folytatunk tehetségazonosítást és tehetséggondozást.

KRÉTA Bükkösd

Fenntartó és működtető:

Szigetvári Tankerületi Központ

7900 Szigetvár, Deák Ferenc tér 16.

Tel.: 73/795-214; 73/510-100

szigetvar@kk.gov.hu

Iskolagyümölcs program