Bemutatkozás

         

   

Intézményvezető: Czömpöly Lászlóné (Vezetői pályázat)
Intézményvezető-helyettes: Kispál Éva 
Intézményvezető-helyettes: Pappné Velner Ágnes

Intézményvezető-helyettes: Toplakné Szummer Marianna

 

„Az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka
örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni amit csinálunk,
és hogy segítsen megtalálni azt amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

 

Intézményünk 2009. július 1-jén alakult az addigi Ifjúság Úti és Kodolányi Utcai Általános Iskolák összevonásával. A szentlőrinci általános iskolások oktatása-nevelése 2011. júniusáig két helyen történt. 2011. szeptemberében már Szentlőrinc város összes általános iskolai tanulója az Ifjúság úti épületben kezdhette meg a tanévet. 2017. január 1-jétől a Szigetvári Tankerületi Központ a fenntartónk és a működtetőnk.

 

Intézményünk 8 évfolyamos általános iskola, évfolyamonként 3 osztállyal.

 

Arra törekszünk, hogy:

· a gyermeki személyiséget elfogadás, szeretet és megbecsülés övezze,

· a nevelés segítse a gyermek személyiségfejlődését és egyéni képességeinek kibontakoztatását, a gyermeki közösségben végezhető sokszínű, az életkornak megfelelő tevékenység által,

· a diákok biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert, és legyenek képesek boldogulni a szűkebb és tágabb környezetükben.

 

Tantárgyi rendszerünk megegyezik a NAT és a kerettantervek műveltségterületeivel és tantárgyaival. Többletként tartalmazza első évfolyamtól a német nemzetiségi és az angol nyelv oktatást. Kiemelten kezeljük az alsó tagozat alapozó munkáját. Mindazon képességek és készségek, személyiségjegyek fejlesztését, önfejlesztését fontosnak tartjuk, amely a későbbi hatékony tanuláshoz, fejlődéshez elengedhetetlenek. Iskolánkban az osztálytanító – lehetőség szerint – 4 évig kíséri az osztályát. A felső tagozat, az alsóban elkezdett munkát folytatva, a továbbtanulásra készít fel. Hangsúlyos szerepet kap a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozás. A tehetséggondozás megvalósításának kitűnő lehetősége a tanulmányi versenyeken való részvétel, ilyenek a házi, a járási és az országos versenyek, illetve a diákolimpia. Ugyanakkor fontosnak tekintjük, hogy a lemaradókat, problémával küzdőket segítsük a felzárkózásban, beilleszkedésben.

 

Tanórákon kívüli foglalkozásaink színesek, változatosak. Profiljuk a kereslet-kínálat összeegyeztetésével alakul minden évben; a hagyományokat is szem előtt tartva.

 

       

 

A mindennapos testnevelés keretein belül lehetőség nyílik a tanulók számára kosárlabdázni, futballozni, teniszezni és táncolni is.

 

      

 

   

 

Sportcsarnokunk a diákság mozgásigénye mellett a város lakosságát is kiszolgálja. Gyakran ad otthont színvonalas versenyeknek, különböző rendezvényeknek.

 

A szociális gondoskodást az Útravaló-MACIKA Ösztöndíj és az Integrációs Pedagógiai Rendszer biztosítja. Minden jelentkező számára biztosítjuk alsóban a napközit, felsőben a tanulószobát.

 

Az iskolánkban működtetett konyha látja el Szentlőrinc  óvodásainak és iskolásainak étkeztetését.

 

      

 

Az intézményünknek széles körű szabadidős kínálata van: helybe hozott Filharmóniai hangversenyek, Orfűi táboroztatás, diákcsere és német testvériskolai kapcsolatok...

 

Közösségi rendezvényeink az összetartozás élményét erősítik. Rendezvényeink sajátos, egyéni arculatot adnak az iskolaközösségnek. Ilyenek például a színvonalas iskolai ünnepélyek, iskolagyűlések, járási vetélkedők, mese- és versmondó versenyek, német nemzetiségi bemutatók.

 

2011-ben és 2014-ben intézményünk elnyerte az Ökoiskola címet. A környezettudatos nevelés ettől kezdve még fontosabb szerepet játszik az iskola életében.

 

A tanulók érdekeinek képviseletét jól működő diákönkormányzat látja el, mely negyedévente iskolagyűléseken tájékoztatja a tanulóközösséget terveiről és az elvégzett munkáról.

 

Jelentős segítséget nyújtó támogatóink: a Szentlőrinci Általános Iskola Szülői Szervezete és a Szülők Egyesülete.

 

A Szigetvári Tankerületi Központ  számára egyaránt fontosak a tárgyi és tartalmi fejlesztések. Pályázatok segítségével az elmúlt években jelentős fejlődést értünk el a nevelés-oktatás korszerűsítése terén:

· A DDOP 3.1.2 pályázat nagy horderejű infrastrukturális fejlesztést biztosított az intézménynek, melynek következtében egy korszerű iskolaépületbe kerültek tanulóink. A 12 tantermes új iskolaszárnyba került az alsó tagozat. A régi, felújításra került épületben a felső tagozat nyert elhelyezést. Intézményünk 4 szaktanteremmel (ének, rajz, technika, informatika), könyvtárral, olvasóteremmel és 2 csoportszobával bővült.

· TÁMOP, TIOP és EFOP pályázatok folyamatosan biztosították és biztosítják a nevelőtestület szakmai megújulását, az oktatást segítő korszerű IKT eszközök beszerzését.

 

Intézményünk a korszerű nevelő-oktató munkához kiváló személyi feltételekkel és tárgyi felszereltséggel rendelkezik.